Najnovšie aktuality

11. ročník konferencie Sekcie zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v mamológii, 7. 6. 2019, hotel Holiday Inn, Bratislava

Téma: Nové diagnostické a terapeutické postupy v karcinóme prsníka z pohľadu sestry, význam edukácie v prevencii, diagnostike a liečbe karcinómu prsníka, ošetrovateľská starostlivosť o pacientku s karcinómom prsníka počas chirurgie, rádioterapie a chemoterapie, kazuistika v mamológii, varia. Kontakt: PhDr. Erika Zámečníková, Mamologické oddelenie, OÚsA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava, tel., e-mail: 02/ 32249 608, 0911/770 676, erika.zamecnikova@ousa.sk; Organizuje Sekcia zdravotníckych pracovníkov [...]

XXVIII. celoslovenský kongres sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, 22. – 24. máj 2019, Jasná

Téma: Paliatívna starostlivosť v nefrológii. Kontakt: PhDr. Jana Híčiková, tel.: 00421 907 103 663; e-mail: jhicikova@gmail.com; Organizuje sekcia sestier pracujúcich v nefrológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.

26. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS a Konferencia sekcie sestier pracujúcich v urológii SSSaPA, 5. – 7. jún 2019, Martin

Kontakt: Mariana Schwarzová, e-mail: mschwarzova@nspbb.sk, tel.: 0915831521. Organizuje Slovenská urologická spoločnosť SLS, Sekcia sestier pracujúcich v urológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.

Všetky aktuality

Zobrazí celý archív noviniek Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.

Zobraziť všetky aktuality

 


 

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti vznikla po rozdelení Českej a slovenskej federatívnej republiky osamostatnením sa od Československej spoločnosti sestier, ktorej činnosť sa začala už v roku 1966.

Ide o dobrovoľnú odbornú spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je kontinuálne sústavné odborné vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek. V rámci tohto vzdelávania organizuje, zabezpečuje a odborne garantuje vnútroštátne a medzinárodné odborné a vedecké vzdelávacie podujatia, podporuje účasť svojich členov na odborných a vedeckých podujatiach doma aj v zahraničí.

Slovenskú spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek riadi výbor, kontrolným orgánom je dozorná rada.

SSSaPA má v súčasnosti 2 550 členov, ktorí sú organizovaní v územných a odborných sekciách, vedených voleným výborom. Voľby do spoločnosti a jej sekcií prebiehajú každé štyri roky.

Každoročne usporadúva SSSaPA slávnostnú celoslovenskú konferenciu pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier na tému, ktorú vyhlasuje Medzinárodná rada sestier. V rámci tohto najvýznamnejšieho sviatku sestier sú v úvodnej slávnostnej časti konferencie odmeňované sestry, ktoré sa najviac pričinili o rozvoj sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje so spoločnosťami v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti a inými inštitúciami na mnohých vedeckých a odborných vzdelávacích aktivitách a projektoch.