Najnovšie aktuality

-

-

Celoslovenská konferencia sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v manažmente, 29. marec 2019, Premium Bussines hotel, Bratislava

Téma: Sestra v systéme slovenského zdravotníctva. Štátne zdravotníctvo versus súkromné zdravotníctvo. Kontakt: Mgr. Lucia Brozmanová, dipl. v. s., tel.: 0903466433, e-mail: sklb@coloplast.com. Organizuje Sekcia ošetrovateľského manažmentu Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, SKSaPA.

Celoslovenská konferencia sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v gynekológii a pôrodníctve, 28. – 29. marec 2019, Prešov

Téma: Gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť – včera, dnes a zajtra.  Kontakt: Mgr. Ľubica Staroňová, FNsP J.A.Reimana v Prešove, Klinika gynekológie a pôrodníctva, tel.: 051/7011220,  0903617655, e-mail : staronova@fnsppresov.sk. Organizuje Sekcia sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v gynekológii a pôrodníctve Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, FNsP J.A.Reimana v Prešove, Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie II., Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove.

Všetky aktuality

Zobrazí celý archív noviniek Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.

Zobraziť všetky aktuality

 


 

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti vznikla po rozdelení Českej a slovenskej federatívnej republiky osamostatnením sa od Československej spoločnosti sestier, ktorej činnosť sa začala už v roku 1966.

Ide o dobrovoľnú odbornú spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je kontinuálne sústavné odborné vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek. V rámci tohto vzdelávania organizuje, zabezpečuje a odborne garantuje vnútroštátne a medzinárodné odborné a vedecké vzdelávacie podujatia, podporuje účasť svojich členov na odborných a vedeckých podujatiach doma aj v zahraničí.

Slovenskú spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek riadi výbor, kontrolným orgánom je dozorná rada.

SSSaPA má v súčasnosti 2 550 členov, ktorí sú organizovaní v územných a odborných sekciách, vedených voleným výborom. Voľby do spoločnosti a jej sekcií prebiehajú každé štyri roky.

Každoročne usporadúva SSSaPA slávnostnú celoslovenskú konferenciu pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier na tému, ktorú vyhlasuje Medzinárodná rada sestier. V rámci tohto najvýznamnejšieho sviatku sestier sú v úvodnej slávnostnej časti konferencie odmeňované sestry, ktoré sa najviac pričinili o rozvoj sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje so spoločnosťami v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti a inými inštitúciami na mnohých vedeckých a odborných vzdelávacích aktivitách a projektoch.