Najnovšie aktuality

45. celoslovenská konferencia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov, 16. november 2018, Trenčín

Téma: Prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti o človeka. Kontakt: PhDr. Marta Majeríková, Fakultná nemocnica Trenčín, sociálne oddelenie, Legionárska 28, 911 71 Trenčín. Tel.: 032/6566633, 0908 535 661, e-mail: majerikovamarta@gmail.com; Organizuje sekcia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, Fakultná nemocnica Trenčín, RÚVZ Trenčín, Fakulta zdravotníctva TNUAD v Trenčíne.

Celoslovenská konferencia Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek – Medzinárodný deň sestier, 11. máj 2018, MZ SR, Bratislava

Kontakt: PhDr. Ivana Vojteková, PhD., Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, tel.:  0902 404934, e-mail: ivana.vojtekova@sssapa.sk; Organizuje Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, org. zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti.  

Tálske sesterské dni, 4. máj 2018, Tále, hotel Stupka

Kontakt: Mgr. Zina Veždúrová, e-mail: vezdurova@nspbr.sk, tel.: 0902713201. Organizuje Sekcia sestier pracujúcich v pediatrii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov SSSaPA a SSLAZ v Brezne.

Všetky aktuality

Zobrazí celý archív noviniek Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.

Zobraziť všetky aktuality

 


 

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti vznikla po rozdelení Českej a slovenskej federatívnej republiky osamostatnením sa od Československej spoločnosti sestier, ktorej činnosť sa začala už v roku 1966.

Ide o dobrovoľnú odbornú spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je kontinuálne sústavné odborné vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek. V rámci tohto vzdelávania organizuje, zabezpečuje a odborne garantuje vnútroštátne a medzinárodné odborné a vedecké vzdelávacie podujatia, podporuje účasť svojich členov na odborných a vedeckých podujatiach doma aj v zahraničí.

Slovenskú spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek riadi výbor, kontrolným orgánom je dozorná rada.

SSSaPA má v súčasnosti 2 550 členov, ktorí sú organizovaní v územných a odborných sekciách, vedených voleným výborom. Voľby do spoločnosti a jej sekcií prebiehajú každé štyri roky.

Každoročne usporadúva SSSaPA slávnostnú celoslovenskú konferenciu pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier na tému, ktorú vyhlasuje Medzinárodná rada sestier. V rámci tohto najvýznamnejšieho sviatku sestier sú v úvodnej slávnostnej časti konferencie odmeňované sestry, ktoré sa najviac pričinili o rozvoj sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek spolupracuje so spoločnosťami v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti a inými inštitúciami na mnohých vedeckých a odborných vzdelávacích aktivitách a projektoch.