SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ SESTIER

A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

 

február                                  XXXVII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Partizánske

Téma: Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na rozvoj multidisciplinárnej spolupráce so sociálnymi pracovníkmi a s pracovníkmi pôsobiacimi vo verejnom zdravotníctve III., Varia.

Kontakt:
prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA.
Narcisová 40
821 01 Bratislava
tel.: 0901780780
e-mail:  mpalun@gmail.com, ivica.gulasova4@gmail.com

Organizuje sekcia pedagogických pracovníkov Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava

 

28. – 29. marec                      Celoslovenská konferencia sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich
                                                v gynekológii a pôrodníctve        
Prešov

Téma: Gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť – včera, dnes a zajtra

Kontakt:
Mgr. Ľubica Staroňová
FNsP J.A.Reimana v Prešove
Klinika gynekológie a pôrodníctva
tel.: 051/7011220,  0903617655
e-mail : staronova@fnsppresov.sk

Organizuje Sekcia sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v gynekológii a pôrodníctve Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, FNsP J.A.Reimana v Prešove, Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie II., Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove.

 

29. marec                               Celoslovenská konferencia sestier a pôrodných asistentiek Bratislava                              pracujúcich v manažmente

Premium Bussines hotel

Téma: Sestra v systéme slovenského zdravotníctva. Štátne zdravotníctvo versus súkromné zdravotníctvo.

Kontakt:
Mgr. Lucia Brozmanová, dipl. v. s.
tel.: 0903466433
e-mail: sklb@coloplast.com

Organizuje Sekcia ošetrovateľského manažmentu Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, SKS a PA

 

apríl 2019                              XXXVIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Skalica

Téma: Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na rozširujúcu rolu sestry – sestra výskumníčka III., Varia

Kontakt:
prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA.
Narcisová 40
821 01 Bratislava
tel.: 0901780780
e-mail:  mpalun@gmail.com, ivica.gulasova4@gmail.com

Organizuje sekcia pedagogických pracovníkov Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava


máj                                         Interaktívny odborný seminár pre sestry pracujúce v 
Liptovský Mikuláš                diabetológii

Téma: Využívanie technického vývoja v oblasti zdieľania výsledkov selfmonitoringu a následné manažovanie diabetu

Kontakt:
PhDr. Eva Szabóová
tel.: 0907498493
e-mail: eva.szaboova58@gmail.com

Organizuje Sekcia sestier pracujúcich v diabetológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek

 

5. – 7. jún                              26. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti
Martin                                    SLS  a Konferencia sekcie sestier pracujúcich v urológii
                                               SSSaPA

Kontakt:
Doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
UN Martin
Kollárova 2
036 01  Martin
Mariana Schwarzová
e-mail: mschwarzova@nspbb.sk
tel.: 0915831521

Organizuje Slovenská urologická spoločnosť SLS, Sekcia sestier pracujúcich v urológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek

 

5. – 7. jún                                     XXVIII. celoslovenský kongres sekcie sestier pracujúcich 
Liptovský Ján, Sorea Máj          v nefrológii

Téma: Paliatívna starostlivosť v nefrológii

Kontakt:
PhDr. Jana Híčiková
tel.: 00421 907 103 663
e-mail: jhicikova@gmail.com

Organizuje sekcia sestier pracujúcich v nefrológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek

 

7. jún                                     XI. celoslovenská konferencia sekcie zdravotníckych
Bratislava                              pracovníkov pracujúcich v mamológii
hotel Holiday Inn                                                    

Téma: Nové diagnostické a terapeutické postupy v karcinóme prsníka z pohľadu sestry, význam edukácie v prevencii, diagnostike a liečbe karcinómu prsníka, ošetrovateľská starostlivosť o pacientku s karcinómom prsníka počas chirurgie, rádioterapie a chemoterapie, kazuistika v mamológii, varia.

Kontakt:
PhDr. Erika Zámečníková
Mamologické oddelenie
OÚsA
Heydukova 10
812 50 Bratislava
Tel.: 02/32249608, 0911770676
e-mail: erika.zamecnikova@ousa.sk

Organizuje sekcia zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v mamológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, SEKCAMA SOS pri SLS.

 

27. jún 2019               XXXIX. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Partizánske

Téma: Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na aktuálne problémy v ošetrovateľstve so zameraním na klinickú prax III., Varia.

Kontakt:
prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA.
Narcisová 40
821 01 Bratislava
tel.: 0901780780
e-mail:  mpalun@gmail.com, ivica.gulasova4@gmail.com

Organizuje sekcia pedagogických pracovníkov Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava

 

september                                         Celoslovenská konferencia nutričných terapeutov
Žilina                                     

Kontakt:
Bc. Diana Kováčová
UNB Bratislava – Kramáre
OLVaS
Limbova 5
833 05 Bratislava
tel.: 0907 352820
e-mail: dianakovacova@atlas.sk

Organizuje Sekcia asistentov výživy Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.

 

september                              XXX. konferencia sestier pracujúcich v onkológii
Bratislava                             

Téma: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o onkologického pacienta s pozície sestry

Kontakt:
PhDr. Eva Baďuríková, PhD.
Národný onkologický ústav
Klenová 1
833 10 Bratislava
e-mail: badurikova@gmail.com; eva.badurikova@nou.sk;
tel.: 0917437911

Organizuje Sekcia sestier pracujúcich v onkológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská onkologická spoločnosť.

 

4. október                              46. celoslovenská konferencia sociálnych sestier a sociálnych
Trenčín                                   pracovníkov

Téma: Zdravotno-sociálna problematika v zdravotníckom zariadení a  zariadení sociálnych služieb        

Kontakt:
PhDr. Marta Majeríková
Fakultná nemocnica Trenčín
sociálne oddelenie
Legionárska 28
911 71 Trenčín
tel.: 032/6566633, 0908 535 661
e-mail: majerikovamarta@gmail.com

Organizuje sekcia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, Fakultná nemocnica Trenčín, RÚVZ Trenčín, Fakulta zdravotníctva TNUAD v Trenčíne

 

4. – 6. október                                  XVIV. Česko – Slovenské dialógy o bolesti

Téma: Chronická a akútna bolesť. Intervenčná algeziológia. Paliatívna medicína.

Kontakt:
Jana Snopková
FNsP FDR
Algeziologická klinika SZU
Nám. Ľ. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
e-mail: jsnopkova@nspbb.sk
tel.: 0908148808       

Organizuje Slovenská lekárska spoločnosť, Sekcia sestier pracujúcich v algeziológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti.

25. – 26. október                                          16. Tálske sesterské dni
Tále, hotel Stupka                                       

 

Kontakt:
Mgr. Zina Veždúrová
e-mail: vezdurova@nspbr.sk
tel.: 0902713201

Organizuje Sekcia sestier pracujúcich v pediatrii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov SSSaPA v Brezne, NsP Brezno, n.o., Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, ŽP Rehabilitácia s.r.o.

 

október                                  XXXVII. Slovenské pracovné dni sestier pracujúcich v
Banská Bystrica                    anestéziológii a intenzívnej medicíne 

Téma: Tímová a medziodborová spolupráca – záruka kvality medicínskej a ošetrovateľskej starostlivosti. Varia.

Kontakt:
PhDr. Matošová Monika
II. KAIM SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
e-mail: mmatosova@nspbb.sk,   
tel.: 0905 412 207,  048 441 2744

Organizuje Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, org. zl. SLS, RK SaPA so sídlom v Banskej Bystrici, FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici, Banskobystrický samosprávny kraj.

 

október                                  XXV. workshop sestier pracujúcich v diabetológii
Trenčín

Téma: Hospitalizovaný diabetik – čo s ním?

Kontakt:
PhDr. Eva Szabóová
tel.: 0907498493
e-mail.: eva.szaboova58@gmail.com

Organizuje Sekcia sestier pracujúcich v diabetológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.

 

október                                  XVII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v
Banská Bystrica                    neonatológii

Téma: Ošetrovateľská starostlivosť o fyziologického novorodenca. Varia.

Kontakt:
Mgr. Renáta Jančovičová
NÚDCH – NKIM
Limbova 1
833 40 Bratislava
e-mail: jancovicova.r@gmail.com

Organizuje Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.

 

november                               XXXX. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Partizánske

Téma: Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na súčasné trendy vo vzdelávaní  vo vednom odbore Ošetrovateľstvo a vo vednom odbore Verejné zdravotníctvo V. Varia

Kontakt:
prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA.
Narcisová 40
821 01 Bratislava
tel.: 0901780780
e-mail:  mpalun@gmail.com, ivica.gulasova4@gmail.com

Organizuje sekcia pedagogických pracovníkov Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava