ODBORNÉ PODUJATIA ÚZEMNÝCH SEKCIÍ
SESTIER, PÔRODNÝCH ASISTENTIEK,
LABORANTOV A ASISTENTOV
SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI SESTIER
A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

Sekcia v Banskej Bystrici

 Odborné semináre:

31. január                 
Centrálny laboratórny komplex FNsP FDR BB
Oddelenie lekárskej genetiky FNsP FDR BB

Témy: Súčasné trendy laboratórnej diagnostiky Borrelia burgdorferi. Laboratórna diagnostika Bordetella pertussis. Stanovenie kvantitatívnej citlivosti (MIC) na antibiotiká a určovanie mechanizmov rezistencie. Predanalytická fáza laboratórnych vyšetrení. POCT vyšetrenia glykémií a acidobázickej bilancie. Klinický význam HLA komplexu a nové trendy v laboratórnej diagnostike. Prietoková cytometria a jej význam. Možnosti genetickej prenatálnej diagnostiky. Laboratórna diagnostika na OLG.

 

28. marec                  
Dermatovenerologická klinika SZU FNsP FDR BB
Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie FNsP FDR BB

Témy: Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s bulóznym ochorením kože. Artefakty pri kožných ochoreniach. Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s dg. Steven – Johnsonov syndróm. Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s dg. Malígny melanóm. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s dg. Scabies (HER, hlásenie prenosnej choroby, edukácia pacienta a rodiny). Liečba interferonom u pacientov s MM. Možnosti liečenia liekovej alergie v súčasnosti. Fyzikálna terapia v dermatológii. Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie – vznik nového oddelenia. Ošetrovateľská starostlivosť o pacientky s dg. Ca orbity. Asistencia lekárovi vrátane následnej ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta  s dg. Absces mandibuly. Práca na Ambulancii maxilofaciálnej chirurgie z pohľadu praktickej sestry.

 

26. september           
II. Interná klinika SZU FNsP FDR BB
Oddelenie dlhodobo chorých II. Internej kliniky SZU FNsP FDR BB
Oddelenie nefrologických transplantácií II. Internej kliniky SZU FNsP FDR BB
Oddelenie hepatologických transplantácií II. Internej kliniky SZU FNsP FDR BB

Témy: Význam posudzovacích škál v ošetrovateľstve. Nutrícia v intenzívnej starostlivosti o pacienta. Ošetrovateľská starostlivosť o chorého s CHRI. Angiológia a sestra. Kognitívne poruchy u seniorov. Súčasné možnosti liečby inkontinencie u seniorov. Stav informovanosti laickej verejnosti v BBSK o problematike transplantácií obličiek. Imunoadsorpcia. Frailty u pacientov pred a po TX pečene. Kvalita života pacientov pred a po TX pečene.

28. november           
Oddelenie urgentného príjmu FNsP FDR BB
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU FNsP FDR BB

Témy: OUP – predstavenie oddelenia, organizácia práce na OUP, triáž a problematika urgentu II. typu. Manažment pacienta so suspektnou vyskokoinfekčnou nákazou na OUP. Polytrauma v podmienkach urgentného príjmu. Starostlivosť o pacienta s hrudným poranením. Starostlivosť o pacienta s embóliou. Úvod do problematiky a vybraté oblasti bariérového prístupu v starostlivosti o pacientov na KAIM. Štandardný postup starostlivosti o dutinu ústnu a traeostómiu na KAIM. Neurointenzívna starostlivosť o pacienta s dg. Status epilepticus (kazuistika). Význam a uplatnenie ventilátora Paravent v intenzívnej starostlivosti. Benefit maxilofaciálnej chirurgie vo FNsP FDR z pohľadu anestéziologického tímu. Práca anestéziologickej sestry na operačnej sále pri výkone transplantácie  pečene. Postoj zdravotníckych pracovníkov k darcovstvu orgánov a transplantačnej problematike. Tímová spolupráca na pooperačnej izbe COS-u, OZSaRCH.

Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá zodpovedá za organizačné zabezpečenie podujatí: Mgr. Soňa Prandlová, tel.: 0903 236 356, e-mail: prandlovasona@azet.sk

Spolok SZP v Lučenci

Odborné okresné semináre:

Január                      
Gastroenterologická amb., PaF, OCS

Témy: Kompetencie endoskopickej sestry. Endoskopia. Bronchoskopia. Dekontaminácia, čistenie a dezinfekcia endoskopu. Čistenie, dezinfekcia a dekontaminácia endoskopu.

Február                     
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie, Hematologicko- transfuziologické oddelenie, Odd. radiačnej onkológie, Odd.rádiodiagnostiky

Témy: Špecifikácia oddelenia – Laboratórium klinickej biochémie a hematológie. Život darovaný po kvapkách. Podávanie transfúzii a transfúznych prípravkov. Špeciálne projekcie na patelu.

 Marec                        
Neurológia, FBRL, OVL

Témy: Edukácia pacienta s ochorením skleróza multiplex. Rehabilitácia pacienta so SM. Vertigo v praxi neurológa. Postoj zdravotníckych pracovníkov a laickej verejnosti k HIV pozitívnym a chorým na AIDS.

Apríl                          
Odd. ortopédie a úrazovej chirurgie, Liečebňa pre dlhodobo chorých, Odd. fyziatrie, balneológie a liečebnej  rehabilitácie

Témy: Starostlivosť  o pacientov po TEP ramena. Starostlivosť o pacientov po AS kolena. Imobilizačný syndróm a prevencia. Rehabilitácia  po TEP ramena.

Máj                             Gemersko – Novohradský deň zdravotníkov

Jún                            
OCOS, Odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny, Odd. urgentnej medicíny

Témy: Traumatologický plán. Plán koordinácie práce ZP pri nutnosti otvorenia traumatologického  plánu OCOS. Oddelenie urgentnej  medicíny. Triážny systém na oddelení urgentnej medicíny.

September                
Chirurgické odd., Oddelenie cievnej chirurgie

Témy: Špecifiká predoperačnej a pooperačnej starostlivosti o pacienta s ochorením  strumy. Úloha sestry v  starostlivosti o pacienta s apendicitídou. Predoperačná a pooperačná starostlivosť o pacienta s PAO. Manažment starostlivosti o pacienta s ochorením žíl.

Október                    
Urologické odd., Odd. otorinolaryngologické

Témy: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s inkontinenciou moču. Špecifiká oddelenia ORL – otoakustické emisie /TOAE/u novorondencov- tympanometria.

November                 
Gynekologické odd., III. DK SZU

Témy: Popôrodná depresia.  Prenatálna starostlivosť o tehotnú s tehotenským DM. Abúzus psychoaktívnych látok, novorodenec závislej matky. Hodnotenie novorodenca s neonatálnym abstinenčným syndrómom sestrou.

December                 
Chirurgické odd., ORO, OAIM, OOÚCH

Témy: KOS o pacienta s astmou. Ošetrovateľský proces u pacienta so sklerózou  multiplex podľa koncepčného modelu D. E. Oremovej Štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s tracheostómiou. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti v primárnej starostlivosti.

Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá zodpovedá za organizačné zabezpečenie podujatí: Mgr. M. Kiapešová, dipl. sestra, Všeobecná nemocnica, nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec, e-mail: kiapesova@lcnsp.sk, Anna Belková, Všeobecná nemocnica, nám. Republiky 15, 984 39 Lučenec, tel.: 0908 368 877, e-mail: belkova@lcnsp.sk

Sekcia v Martine
Odborné semináre:

Február                    
CHKaTC, KHCH, OPC

Témy: Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na Chirurgickej klinike a  transplantačnom centre, na Klinike hrudníkovej chirurgie a na Oddelení plastickej chirurgie.

Marec                         
OK, SOS, OCS

Témy: Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na Ortopedickej klinike, špecifiká práce na Spoločných operačných sálach a na Centrálnej sterilizácii.

Máj                            
ÚSZPNO v Martine, SSSaPA OZ SLS, UNM – ÚOS, RK SaPA Martin

 

Téma: Medzinárodný deň sestier (slávnostná konferencia)

Október                    
KSa MFCH, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, ÚPA

 

Témy: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku a špecifiká práce na Ústave patologickej anatómie.

November                 
Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Urologická klinika

Témy: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta na Gynekologicko-pôrodníckej klinike a na Urologickej klinike.

December                  
Neurologická klinika, Neurochirurgická klinika, OKIaA.

Témy: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta na Neurologickej klinike, na Neurochirurgickej klinike a špecifiká práce na Oddelení klinickej imunológie a alergológie – lab.

Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá zodpovedá za organizačné zabezpečenie podujatí: PhDr. Jana Ucháľová,  KDCH UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin, tel.: 043/4203147, 0908 688, e-mail: janau@zoznam.sk, PhDr. Eva Ferencová, KPaF UNM,  Kollárova 2, 036 59, Martin, tel.: 043/4133950, e-mail: ferencova@mfn.sk

Sekcia v Prešove
Okresné odborné semináre:

28. január                 
Úsek  ošetrovateľstva, oddelenie kvality

Témy: Bezpečnosť pacienta v zdravotníckom zariadení. Systém manažérstva kvality vo FNsP J. A. Reimana. Systém environmentálneho manažérstva vo FNsP J. A. Reimana. Hygiena rúk – významná súčasť zdravotnej starostlivosti.

4. marec                    
Oddelenie  gynekológie a pôrodníctva I

Témy: Prekonávanie komunikačných bariér v praxi pôrodnej asistentky. Bonding – prvý kontakt matky a dieťaťa. Špecifika starostlivosti o pacientku s dg. missed abortion. Cvičenie v šestonedelí a počas dojčenia. Povinná mlčanlivosť v práci pôrodnej asistentky.

máj                             Slávnostný seminár pri príležitosti MDS

17. jún                       
Oddelenie infektológie

Témy: Infekcie  vyvolané clostridium dificille. Je varicella nebezpečná pre matku a plod pred pôrodom? / kazuistika/. Riziká nedodržania ošetrovateľských štandardov u infekčného pacienta. Echinokokové ochorenie pečene – celoživotná liečba. /kazuistika/. Infekčné ochorenia sprevádzané exantémom.

16. september           
Oddelenie cievnej a chirurgie

Témy:Prezentácia oddelenia cievnej chirurgie. KOS o pacienta po operácii varixov.       KOS o pacienta po karotickej endarterektómii. Špecifiká využitia vákuovej terapie PICO,MINO na ambulancii cievnej chirurgie.Využitie podtlakovej terapie na oddelení cievnej chirurgie

4. november             
Oddelenie interné

Témy: Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s metabolickým rozvratom pri Crohnovej chorobe. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s perkutánnou endoskopickou gastrostómiou (PEG). Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. Asistencia sestry pri bronchoskopickom vyšetrení. Komplexná  starostlivosť  u pacienta so srdcovým zlyhávaním.

Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá zodpovedá za organizačné zabezpečenie podujatí: PhDr. Božena Sokolová, MHA, ortopedické oddelenie, FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, 080 01 Prešov, tel.: 051/7011774, 0908197410.

Sekcia v Rožňave
Odborné semináre:

21. marec                   Vojenský útvar Rožňava

31. máj                       Gemersko-novohradský lekársky a zdravotnícky deň, Rimavská sobota

19. september            osychiatrická liečebňa Plešivec

21. november             Odborné ambulancie

Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá zodpovedá za organizačné zabezpečenie podujatí: Lenka Plačková, odd. ambulantnej chemoterapie, NsP sv. Barbory, a.s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, tel.: 0910/794 924, 058/7771 733, email: lenka.plackova@svetzdravia.com

Spolok SZP v Rimavskej Sobote
Celookresné vedecko – pracovné schôdze:

31. máj                       53. Gemersko-novohradský lekársky a zdravotnícky deň

Téma: Možnosti ošetrovateľskej a zdravotnej starostlivosti v dnešnej dobe 

október                      2. ročník Dňa rimavsko-sobotských zdravotníkov – nelekárov

Téma:  Odborné práce zdravotníkov – nelekárov z Gemera – Malohontu

Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá zodpovedá za organizačné zabezpečenie podujatí: Daniela Köbölová, Malohontská 26/7, 979 01 Rimavská Sobota, tel.: 0904 866587, e.mail: daniela.kobolova@gmail.com.

Sekcia v Trenčíne
Okresné odborné semináre:

 30. máj                      

Téma: Inovatívne zmeny v ortopedickom a rehabilitačnom ošetrovateľstve

Meno a adresa kontaktnej osoby, ktorá zodpovedá za organizačné zabezpečenie podujatí: Predsedníčka územnej sekcie SSSaPA v Trenčíne Mgr. Vraníková  Lenka, sociálne odd., Fakultná nemocnica, Legionárska 28, 91171 Trenčín, č.t. 0326566620, lenka.vranikova@fntn.sk