Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, org. zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej len SSSaPA) a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len SKSaPA)  uzatvorili dňa 24. 10. 2012 zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní odborných vzdelávacích podujatí. Predmetom tejto spolupráce je:

-          vzájomné oboznamovanie sa o plánovaných celoslovenských vzdelávacích aktivitách,

-          uverejňovanie zoznamu plánovaných vzdelávacích podujatí na webových stránkach SSSaPA a SKSaPA,

-          spolupráca  pri organizácii tých podujatí, ktoré budú usporiadané  spoločne, t.j. aj SSSaPA aj SKSaPA.