Slovenská lekárska spoločnosť,
Cukrová 3,   813 22 Bratislava

 

PRÍSPEVKOVÝ PORIADOK

Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS)
(pre Slovenskú spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek (SSS a PA),
Slovenskú spoločnosť laborantov a asistentov v zdravotníctve (SSL a AZ)  
organizačné zložky SLS)

 

Čl. I.
ZÁPISNÉ, ZÁKLADNÉ ROČNÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY SLS 
A ZVÝHODNENIA PRI ICH PLATENÍ

 

A. ZÁPISNÉ

 1. Riadni členovia (fyzické osoby) organizačných zložiek a kolektívnych členov
  – aj pri obnovení členstva. 7 €
 2. Kolektívni členovia (právnické osoby). 50 €
 3. Pridružení členovia  (právnické osoby). 50 €

 

B. ZÁKLADNÝ  ROČNÝ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK 

 1. Základný ročný členský príspevok individuálnych členov sa tvorí: 

  • z pevne stanoveného príspevku na činnosť SLS vo výške 9 €
  • z príspevkov na činnosť odbornej  spoločnosti, odbornej  sekcie  a územnej sekcie v ktorých sú členmi, ( najmenej však v jednej odbornej spoločnosti, odbornej sekcií a v jednej územnej sekcií,  ktorých  výšku na kalendárny rok stanovujú príslušné výbory,  najmenej 3 €
   (pokiaľ  výbory  odbornej spoločnosti , odbornej sekcie a územnej sekcie neustanovia inú výšku)
  • ak je člen vo viacerých odborných sekciách  za členstvo v každej odbornej  sekcií uhrádza 1 €
   ( pokiaľ   príslušný výbor odbornej sekcie neustanoví inú výšku).
 2. Kolektívni členovia (právnické osoby)
  Pre členskú základňu kolektívnych členov je postup pre stanovovaní základných  ročných členských príspevkov zhodný s postupom uvedeným v čl. 1, písmeno B, bod 1 tohto Príspevkového poriadku.

 3. Pridružení členovia (právnické osoby)
  Základný ročný členský príspevok pridružených členov a spôsob platenia sa stanovuje individuálne, v dohode uzatvorenej pri ich prijímaní., ale najmenej 188  €            

 4. Základný ročný členský príspevok u riadnych a kolektívnych členov sa zvyšuje o 1 € ak bol zaplatený  po  lehote splatnosti ale do konca príslušného kalendárneho roka. Za zaslanie upomienky sa účtuje aj  poplatok vo výške 1, – € o ktorý sa navŕši  ročný členský príspevok. Ak bol zaplatený členský príspevok za príslušný kalendárny rok až v ďalšom kalendárnom roku, za každý kalendárny rok sa doúčtuje 1 € + poplatok za upomienky.

 

C. ZVÝHODNENIA PRI PLATENÍ ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH  PRÍSPEVKOV

 1. Čestní členovia SLS neplatia  základné ročné členské príspevky.

 2. Čestní členovia odbornej spoločnosti, odbornej sekcie, územnej sekcie  neplatia časť základného ročného členského príspevku za členstvo   v odbornej spoločnosti, odbornej sekcie, územnej sekcie, ktorá im poctu navrhla.

 3.  Základný ročný členský príspevok pre nepracujúcich dôchodcov  sa tvorí

  • z pevne stanoveného príspevku na činnosť SLS 7 €   
  • z príspevkov na činnosť odborných  spoločnosti, odborných  sekcií , územných sekcií    v ktorých sú členmi, ktorých výšku určia príslušné výbory. V prípade, že príslušná    výbory neurčia výšku  členského príspevku, príspevok je rovnaký ako pri riadnych členov,   uvedený    v čl. 1, písm. B, bodu 1 tohto príspevkového poriadku.                                             
 4. Študenti, ktorí sa pripravujú na zdravotnícke povolanie formou denného štúdia, platia základné ročné príspevky 7 €, ak pri vstupe do SLS predložia – spolu s členskou prihláškou – aj doklad o   návšteve školy. Takéto zvýhodnenie platí len do konca kalendárneho roka, v ktorom  štúdium ukončia. 

 5. Čestní členovia neplatia ročný členský príspevok až  od nasledujúceho roka po udelení čestného členstva.

 

Čl. II.
DODATKOVÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

 

         Výbory príslušných  odborných spoločností, odborných sekcii alebo územných sekcií môžu rozhodnúť o vyberaní dodatkových členských príspevkov a to v prípade, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na činnosť ( napr. úhradu kolektívneho členstva v medzinárodnej mimovládnej organizácii a podobných aktivít).

         S rozhodnutím o výške dodatkových členských príspevkov oboznámia členskú základňu písomne a  Sekretariát SLS, ktorý na tento účet vydá variabilný symbol a zabezpečí evidenciu došlých platieb.

 

Čl. III.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

 1. Lehota splatnosti na zaplatenie ročných členských príspevkov  je stanovená do  31. marca príslušného roka.  Lehota splatnosti na zaplatenie členských príspevkov pre členov, ktorí sa stali členmi po 31. marci príslušného roka,   bude uvedená osobitne pri zaslaní poštovej poukážky.

  Riadny člen je povinný zaplatiť ročný členský príspevok a dodatočný ročný členský príspevok  za celý kalendárny rok, v ktorom sa stal členom.

 2. Tento Príspevkový poriadok bol schválený  Prezídiom SLS dňa 15. 12. 2010 anadobúda účinnosť od  01.  01.  2011.

 

Bratislava,   15. 12. 2011

Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.   
prezident SLS