Slovenská lekárska spoločnosť,
Cukrová 3,813 22 Bratislava

 

ROKOVACÍ PORIADOK

Čl. I.

 

§ 1
Úvodné ustanovenia

 

 1. Rokovací poriadok Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej len SLS) vychádza z príslušných ustanovení Stanov SLS (ďalej len stanov).

 2. Rokovací poriadok SLS (ďalej len rokovací poriadok)  upravuje rokovanie nasledujúcich orgánov SLS:

  a) na úrovni  základných orgánov SLS  (čl. IX. stanov)

  • zjazdu delegátov,
  • prezídia, užšieho prezídia,
  • dozornej rady.

  b) na úrovni organizačných zložiek SLS ( čl. X. stanov)

  • zhromaždenia členov,
  • výboru,
  • dozornej rady.
 3. Pre rokovanie ostatných orgánov SLS a jej  organizačných zložiek sa primerane  použijú jednotlivé  ustanovenia tohto poriadku

 

§ 2
Spoločné ustanovenia

 

 1. Členovia s právom účasti sa zúčastňujú rokovania orgánov uvedených v § 1 ods. 2 tohto poriadku, ak   im v tom nebránia závažné dôvody.

 2. Právo zúčastniť sa na rokovaní orgánov  majú riadni a čestní členovia, v prípade nižšieho orgánu aj členovia vyššieho orgánu. Účasť členov dozornej rady na rokovaní upravujú príslušné ustanovenia stanov.

 3. Hostia sa môžu rokovania zúčastniť len so súhlasom pracovného prezídia. Ak nie je pracovné prezídium zvolené, tak so súhlasom väčšiny členov orgánu.

 4. Na rokovaní orgánu majú právo hlasovať  len jeho riadni členovia. Čestní členovia majú hlas poradný.

 

§ 3
Uznášaniaschopnosť

 

 1. Rokovanie orgánov sa začína v oznámenom čase. Orgán sa môže platne uznášať ak je prítomné nadpolovičná väčšina jeho členov s právom hlasovať, pokiaľ stanovy neupravujú inak. (čl. IX. ods. 5 stanov).

 2. Ak sa nezíde  nadpolovičná väčšina členov na zjazde delegátov, náhradný zjazd sa zvolá do 30 minút a náhradný zjazd v zmysle čl. IX. bod 5 stanov je uznášaniaschopný ak je prítomný akýkoľvek  počet delegátov s právom hlasovať.

 

§ 4
Program rokovania

 

 1. Rokovanie orgánov sa riadi programom, ktorý je schválený jeho účastníkmi. O zmene programu  môžu v   závažných  dôvodov  rozhodovať účastníci  hlasovaním a to i počas rokovania.

 2. Program rokovania musí obsahovať správu o činnosti orgánov za uplynulé obdobie a kontrolu plnenia  prijatých uznesení.

 3. Ak je orgán upozornený príslušnou dozornou radou na to, že jeho rozhodnutie je v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi alebo s vnútornými predpismi SLS, je povinný sa týmto rozhodnutím zaoberať na najbližšom rokovaní za prítomností povereného člena dozornej rady.

 

§ 5
Riadenie  rokovania a jeho priebeh 

 

 1. Poverený člen orgánu  riadi rokovanie, predkladá návrh na ukončenie jednotlivých bodov programu, navrhuje hlasovanie, riadi diskusiu a navrhuje ukončenie rokovania.

 2. Diskusia je súčasťou jednotlivých bodov programu. Môžu sa jej zúčastniť všetci členovia  rokovacieho orgánu a nečlenovia s právom účasti. Dĺžku diskusie stanoví pracovné prezídium.

 3. Hostia sa môžu diskusie zúčastniť len so súhlasom poverenej osoby, ktorá riadi rokovanie.

  

§ 6
Hlasovanie

 

 1. Každý riadny  člen orgánu  ma právo predložiť návrh na hlasovanie.

 2. O jednotlivých návrhoch sa hlasuje, ak nie je ustanovené inak, verejným hlasovaním v poradí opačnom, ako boli predložené. O požiadavke tajného hlasovania rozhodujú účastníci rokovania verejným hlasovaním. Najprv sa  hlasuje o návrhoch pozmeňujúcich.

 3. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta (predsedu), v jeho neprítomnosti hlas jeho zástupcu.

 

 § 7
Uznesenie

 

 1. Každý člen SLS je povinný dodržiavať uznesenia svojich orgánov.

 2. Uznesenie je vzaté na vedomie, ak bolo vyslovené v prítomnosti člena, jeho účasť na rokovaní je potvrdená jeho podpisom, alebo ak bolo doručené členovi, alebo publikované v materiáloch vydávaných orgánmi SLS.

  

Rokovanie orgánov SLS

 

§ 8
Rokovanie  zhromaždenia členov organizačnej zložky

 

 1. Zvolanie zhromaždenia členov organizačnej zložky (ďalej len zhromaždenie členov) upravujú príslušné ustanovenia čl. IX. stanov.

 2. Pre rokovanie zhromaždenia členov sú záväzné spoločné ustanovenia uvedené v §§ 2 – 7 tohto poriadku.

 

§ 9

 

 1. Riadni členovia organizačnej zložky môžu požadovať prorokovanie svojich materiálov na rokovaní zhromaždenia členov. V tomto prípade ich doručia  najneskôr  ku dňu zverejnenia dátumu jeho konania  výboru organizačnej zložky. Neskôr doručené materiály môžu byť zaradené do programu len vtedy,  ak ide o naliehavú potrebu ich prerokovania.

 2. Všetky písomné materiály určené na  rokovanie na zhromaždenie členov, doručí výbor organizačnej zložky účastníkom rokovania najneskôr desať dní pred dátumom jeho konania. Neskôr môžu byť materiály zaslané len vtedy, ak vznikla naliehavá potreba  ich prerokovania.

  

§ 10

 

 1. Rokovania zhromaždenia členov zahajuje a riadi  poverený člen výboru až do zvolenia pracovného výboru.

 2. Po zahájení rokovania poverený člen výboru organizačnej zložky konštatuje, či je  zhromaždenie členov uznášaniaschopné podľa ustanovenia § 3 tohto poriadku. Ak je táto podmienka splnená, zvolia účastníci rokovania s právom hlasovať pracovný výbor,  návrhovú a mandátnu komisiu a schvália program rokovania. Volebnú komisiu volia len vtedy, ak je v programe rokovania voľba orgánov alebo ich členov.

  • Pracovný  výbor  riadi rokovanie zhromaždenia členov.
  • Mandátna komisia kontroluje prítomnosť účastníkov rokovania, overuje oprávnenosť ich účastí na rokovaní a hlasovanie.
  • Návrhová komisia pripravuje návrh uznesení, zapracováva do nich pripomienky a návrhy účastníkov rokovania a spracováva ich do konečného znenia.
  • Činnosť volebnej komisie upravuje príslušné ustanovenia volebného poriadku SLS.

  

§ 11

 

Z rokovania zhromaždenia členov musia byť prijaté uznesenia.  Uznesenia  možno prijímať hneď po prerokovaní príslušného bodu programu, alebo v závere rokovania.

 

 § 12
Rokovanie zjazdu delegátov

 

 1. Zvolávanie zjazdu delegátov upravujú príslušné ustanovenia čl. IX. stanov.

 2. Rokovanie zjazdu zahajuje a riadi až  do zvolenia pracovného prezídia prezident.

 3. Pre rokovanie zjazdu delegátov sú záväzné spoločné ustanovenia uvedené v §§ 2 – 7 tohto poriadku.

 4. Pre rokovanie zjazdu delegátov sa použijú primerane ustanovenia §§ 8 -11 tohto poriadku.

  

§ 13
Rokovanie ostatných orgánov

 

 1. Ostatnými orgánmi SLS a jej organizačných zložiek sú pre účely tohto organizačných zložiek sú všetky orgány uvedené v §  1 ods.  2 s výnimkou zhromaždenia členov a zjazdu delegátov.

 2. Pre rokovanie orgánov sú záväzné spoločné ustanovenia uvedené v §§ 2 – 7 tohto poriadku.

 

§ 14

 

 1. Zasadnutie orgánov zvoláva a riadi ich  prezident (predseda), viceprezident (podpredseda) alebo iný   poverený člen orgánu.

 2. Ak nebol termín rokovania orgánu určený na jeho predchádzajúcom zasadaní, zvoláva sa písomne, prípadne inou formou, dohodnutou členmi orgánu.

 3. Zasadnutie orgánov musí byť zvolané vždy, ak o to požiada písomne najmenej jedna polovica členov a to najneskôr do 30 dní od dátumu doručenia písomnej žiadosti, pokiaľ v stanovách nie je uvedené inak.

  

§ 15

 

 1. Prezident (predseda) alebo viceprezident (podpredseda) je povinný  podať pri zahájení rokovania orgánu správu o činnosti  za dobu od posledného rokovania  a vykonať kontrolu plnenia uznesení.

 2. Z rokovania orgánu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa doručuje každému členovi orgánu. Zápisnica zo zasadnutia (schôdzi) orgánu, sa doručuje aj príslušnej dozornej rade. Zápisnicu podpisuje  vždy zapisovateľ a overovateľ (ak bol zvolený).  Zápisnicu zo zhromaždenia členov podpisuje okrem zapisovateľa aj  pracovný výbor a zo zjazdu delegátov pracovné prezídium.

 3. Zápisnica z rokovania výboru musí byť k dispozícii k nahliadnutiu riadnym členom organizačnej zložky . Zápisnica zo zasadnutia  prezídia SLS musí byť k dispozícii k nahliadnutiu sekretariátu SLS. Zápisnicu z rokovania komisie podpisuje zapisovateľ a predseda komisie. 

              

Záverečné ustanovenia

 

§ 16
Účinnosť

 

 1. Zrušuje sa rokovací poriadok SLS z roku 2002.

 2.  Tento rokovací poriadok bol schválený na Mimoriadnom korešpondenčnom zjazde dňa 6. 11. 2006. Účinnosť nadobúda 1. 1. 2007.

  

Bratislava, 2006

Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.   
prezident SLS