Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava

 

 

Š T A T Ú T

 

udeľovania pôct a cien Slovenskej lekárskej spoločnosti a jej odborných spoločností, spolkov lekárov a farmaceutov (ďalej len „OZ SLS“)

 

Slovenská lekárska spoločnosť:

(ďalej len „SLS“)

 

a)    podporuje

     zvyšovanie a prehlbovanie profesionálnej úrovne,   rozvoj vedeckej a odbornej práce svojich   

     členov,

 

b)    oceňuje

      –   všeobecne uznávané vynikajúce výsledky dlhodobej odbornej činnosti, publikačnú

           a prednáškovú aktivitu v medicínskych a farmaceutických vedných odboroch,

      -   zásluhy o budovanie, rozvoj a tvorivú činnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti, jej   

          odborných spoločnosti  a spolkov udeľovaním pôct a cien.

 

I.  P o c t y:

 

     Pocty udeľuje Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej len „Prezídium SLS),  a organizačné zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej len „organizačné zložky  SLS“).         

      Pocty sa udeľujú bez nároku na finančnú odmenu. Diplomy sa vyhotovujú v jednom vyhotovení  a podpisujú  ho prezident SLS a vedecký sekretár. Diplomy pri čestnom členstve odbornej spoločnosti podpisuje aj prezident príslušnej odbornej spoločnosti.

 

 

 

Druhy pôct  sú uvedené v poradí podľa  ich hierarchie.

 

           A.  Ďakovný list Slovenskej lekárskej spoločnosti.

 

           B.  Pamätný list Slovenskej lekárskej spoločnosti

 

C.  Čestné členstva

      1. Čestné členstvo výboru odbornej spoločnosti, výboru sekcie odbornej spoločnosti, výboru

          Spolku lekárov a výboru spolku farmaceutov (SLS),

      2. Čestné členstvo odbornej spoločnosti SLS,

                 3. Čestné členstvo Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti,

                 4. Čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti,

 

D.  Strieborný odznak Slovenskej lekárskej spoločnosti

 

           E.    Medaily

                  1. Medaily organizačných zložiek Slovenskej lekárskej spoločnosti,

2. Medaila  založenia Společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti,

 3. Medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti :

           *  bronzová,

           *  strieborná,

           *  zlatá,

 

F.  Čestná plaketa T.R. Niederlanda,

 

 

 

 

 

Udeľovanie pôct :

 

A. Ďakovný list Slovenskej lekárskej spoločnosti udeľuje Prezídium SLS právnickým alebo fyzickým  osobám za dlhodobú záslužnú činnosť v SLS alebo za jednorazový záslužný čin  v oblasti zdravotníctva.

 

 B. Pamätný list Slovenskej lekárskej spoločnosti udeľuje Prezídium SLS pri príležitosti významnej udalosti v živote oceneného alebo významnej udalosti v SLS ako ocenenie  aktívnej účastí oceneného.

 

           C. Čestné členstva

 

                1. Čestné členstvo výboru odbornej spoločnosti, výboru sekcie odbornej spoločnosti,  

         výboru spolku lekárov a výboru spolku farmaceutov (SLS)

                     udeľuje výbor príslušných organizačných zložiek fyzickým osobám, najmä členom SLS

          za významné aktivity a zásluhy v prospech príslušnej organizačnej zložky SLS na konkrétne    

          funkčné obdobie.

 

      2. Čestné členstvo odbornej spoločnosti SLS udeľuje Prezídium SLS na návrh výboru    

           odbornej  spoločnosti :

 

           *  členom SLS za mimoriadne zásluhy o budovanie a rozvoj odbornej spoločnosti, najmä jej     

               odborného pôsobenia  pri organizovaní odborných vedeckých podujatí a

                *  iným fyzickým a právnickým osobám za dlhodobý prínos k rozvoju odboru a vzájomných    

                    partnerských  kontaktov.

      Diplom sa vyhotovuje v latinskom jazyku.     

     

   3.  Čestné členstvo Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti udeľuje ho Prezídium SLS   

        najmä členom SLS za významné aktivity a zásluhy v prospech SLS na konkrétne funkčné    

        obdobie Prezídia, ktoré ho môže opakovane predĺžiť.

 

  1. 4.       Čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti udeľuje Prezídium SLS členom SLS,   

                     právnickým alebo fyzickým osobám za organizačnú a odbornú aktivitu a za zásluhy pri   

                     budovaní SLS, jej odborných spoločnosti a spolkov, s osobitným zreteľom na dosiahnuté     

                     výsledky vo vedeckej a odbornej práci a v ďalšom sústavnom vzdelávaní zdravotníckych    

                     pracovníkov.

 Udeľuje sa spravidla pri životnom jubileu od 65 rokov,  po získaní predchádzajúcich pôct,    

 alebo pri významnom vedeckom podujatí, prípadne inom jubilejnom odbornom podujatí.

 Návrhy na jeho udelenie predkladá Prezídium SLS, alebo výbory organizačných zložiek

 SLS.

 Diplom sa vyhotovuje v latinskom jazyku.

         

D. Strieborný odznak Slovenskej lekárskej spoločnosti je mimoriadna pocta, ktorú udeľuje Prezídium SLS za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti a za podporu plnenia jej cieľov a poslania. Je vyhotovený zo striebra v dvoch  tvaroch s pomenovaním  „Strom života „ a  Ľudský život“.  V každom z nich je umelecky spracované logo SLS.

 

Odznak „STROM ŽIVOTA“ sa udeľuje najmä  lekárom, zubným lekárom a farmaceutom.

 

           Odznak „ĽUDSKÝ ŽIVOTsa udeľuje najmä sestrám, pôrodným asistentkám, laborantom,  

           asistentom, technikom a iným zdravotníckym pracovníkom.

 

Odznak  „STROM ŽIVOTA“ umelecky stvárňuje štruktúru ľudského mozočka, ktorá tvarovo pripomína strom a preto je v encyklopédiách označovaná aj ako „Arbor vitae“. Jeho umiestnenie v strede loga SLS je symbolickým vyjadrením hlavného predmetu činnosti SLS – transferu najnovších vedeckých poznatkov do praxe formou ďalšieho sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v celom jeho rozsahu a rozmanitosti, aké množstvo medicínskych poznatkov   a ich rozvoj v jednotlivých odboroch a špecializáciách prináša.

Odznak  „ĽUDSKÝ ŽIVOT“ je umeleckým vyjadrením zjednodušenej schémy srdca a krvného obehu. Červená farba skla v strede symbolizuje ľudský život a cirkulácia jednotlivých línií je vyjadrením komplexnej starostlivosti o zdravie, jeho udržanie, či záchranu. Biela farba malého zirkónu umiestneného v strede hornej časti odznaku symbolizuje kyslík a jeho význam pre ľudský život.

 

E.  Medaily

 

1. Medaily organizačných zložiek SLS

Organizačné zložky SLS môžu udeľovať svojim členom alebo iným fyzickým a právnickým osobám vlastné medaily na základe rozhodnutia výboru organizačnej zložky.

 

 

2.  Medailu  založenia Společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti udeľuje prezídium SLS členom SLS, právnickým alebo fyzickým osobám za dlhoročnú činnosť vo výbore organizačnej zložky SLS, za zásluhy o rozvoj medicínskych a farmaceutických vied a spolupráce s domácimi a zahraničnými partnerskými organizáciami. Medaila je bronzovej farby. Na averznej strane je vyrazený dátum 5hoLEDNA 1833 a na obvode text : MEJMEŽ LÁSKU A NÁKLONNOST K NAŠIM LÉKAŘSKÝM VĚDÁM A NÁUKÁM, ČEŇMEŽ NÁRODNOST A JAZYK NÁŠ J.B.GUOTH. Medaila sa udeľuje s diplomom, ktorý je vyhotovený v jednom vyhotovení a podpisujú ho prezident SLS  a vedecký sekretár SLS.

 

Medaily SLS :

     Medaily SLS udeľuje Prezídium SLS na základe vlastného návrhu, alebo návrhu výboru odbornej spoločnosti, alebo spolkov svojim členom, právnickým a fyzickým osobám za dlhoročnú aktívnu činnosť  vo výbore, za odborný a vedecký prínos v procese neinštitucionálneho vzdelávania a za zásluhy o budovanie a rozvoj kontaktov s partnerskými organizáciami doma a v zahraničí, pri životných jubileách,  významných pracovných výročiach, jubilejných a iných odborných podujatiach.

 

- Bronzová medaila je uznaním tretieho stupňa a udeľuje sa spravidla pri životnom jubileu 50    

  rokov.

   - Strieborná medaila je uznaním druhého stupňa a udeľuje sa spravidla pri životnom jubileu    

     60 rokov.

- Zlatá medaila je ocenením prvého stupňa a udeľuje sa spravidla pri životnom jubileu nad 60    

   rokov.

Medaily SLS (bronzová, strieborná, zlatá) sú vyhotovené podľa návrhu akademickej sochárky Ľ. Cvengrošovej.

Na averznej strane je zobrazená postava gréckeho zakladateľa lekárstva Hippokrata s otvorenou knihou  v pravej ruke, v ľavej ruke s palicou v podobe barle, okolo ktorej je obkrútený had. Okolo postavy je uvedené meno „HIPPOKRATES“. Na reverznej strane medaily je v strede stojatá vavrínová ratolesť, ktorej dolnú polovicu pretína nápis „PROPTER MERITA“ a okolo

           ratolesti a nápisu je vypísaný názov udeľujúcej inštitúcie „SOCIETAS MEDICORUM 

           SLOVACIAE“.

           Diplom, je vyhotovený v slovenskom jazyku.

 

F. Čestná plaketa T. R. Niederlanda  udeľuje prezídium SLS právnickým a fyzickým osobám, ktoré významným spôsobom prospeli Slovenskej lekárskej spoločnosti. Plaketa sa udeľuje spravidla pri životnom jubileu nad 60 rokov.

 

 

II.  C e n y:

 

  1. A.      Ceny Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti :

 

n Čestná cena akademika T.R. Niederlanda

n Dérerova,

n Reimanova,

n Jesseniova,

n Kostlivého,

n Guothova,

n Korecova,

n Virsíková

n Významná zdravotnícka udalosť roka,

n  pre sestry, pôrodné asistentky a iných zdravotníckych pracovníkov.

       

  1. B.      Ceny organizačných zložiek Slovenskej lekárskej spoločnosti :

 

n  Čestná cena Oľgy Ďuržovej

n  Cena odbornej spoločnosti,

n  Cena spolku lekárov alebo spolku farmaceutov,

n  Ceny sekcií

      Ceny sa udeľujú za najlepšiu prednášku alebo za najlepšiu publikáciu.

 

        

           A. Udeľovanie cien Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti :

 

1. Čestna cena akademika T.R. Niederlanda,  udeľuje ju Prezídium SLS ako najvyššiu cenu  špičkovým odborníkom za dlhodobú významnú vedeckú a odbornú činnosť v oblasti medicíny a farmácie, ktorá dosiahla všeobecné uznanie.

Cena sa odovzdáva spravidla na kongrese SLS. Je spojená s udelením diplomu a prípadne aj s prednáškou laureáta.. Cena je určená  vo výške 665,- € (Eur).  Diplom sa vyhotovuje v jednom vyhotovení v latinskom jazyku. Podpisuje ho  prezident  SLS a vedecký sekretár SLS. Cena môže byť udelená len jednému kandidátovi ročne. Cena sa uhrádza z finančných prostriedkov SLS.

          

2. Kostlivého cena sa udeľuje spravidla za prácu z chirurgických odborov pri príležitosti konania  Kostlivého dňa v decembri každého roku a uhrádza sa z finančných prostriedkov organizačnej zložky z ktorej kandidát bol vybraný.

 

3. Dérerova cena sa udeľuje za prácu v oblasti internej medicíny pri príležitosti konania Dérerovho memoriálu v marci každého roku a uhrádza sa z finančných prostriedkov organizačnej zložky z ktorej kandidát bol vybraný.

 

4. Jesseniova cena sa udeľuje spravidla za prácu z oblasti teoretických odborov pri príležitosti, ktorú určuje organizačná zložka predkladajúca návrh. Cena sa uhrádza  z finančných prostriedkov   organizačnej zložky z  ktorej kandidát bol vybraný .

 

5. Reimanova cena sa udeľuje spravidla za prácu v oblasti preventívnej medicíny a odovzdáva sa pri príležitosti konania Reimanových dní, spravidla  v októbri každého roku. Cena sa uhrádza 

z finančných prostriedkov   organizačnej zložky z  ktorej kandidát bol vybraný.

 

6. Guothova cena je určená mladým členom SLS, ktorí v roku publikovania súťažnej práce neprekročili 35 rokov. Tematicky môže patriť do ktorejkoľvek vedeckej medicínskej oblasti. Cena sa odovzdáva spravidla na kongrese SLS. Uhrádza sa z finančných prostriedkov organizačnej zložky, z ktorej kandidát bol vybraný.

 

7. Korecova cena  sa udeľuje za prácu, ktorá je prínosom v oblasti diagnózy a terapie diabetes mellitus  pri príležitosti, ktorú určuje Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS). Návrh predkladá SDS.  Cena sa uhrádza sa z finančných prostriedkov SDS .

 

8. Virsíkova cena sa udeľuje spravidla za  prácu  z oblasti pneumológie a ftizeológie, geriatrie  a verejného zdravotníctva pri príležitosti , ktorú určuje organizačná zložka predkladajúca  návrh Cena sa uhrádza z finančných prostriedkov   organizačnej zložky, z ktorej kandidát bude vybraný.

 

9.  Cena pre sestry, pôrodné asistentky a iných zdravotníckych pracovníkov sa udeľuje za publikované práce, ktoré vynikajú odbornou úrovňou. Cena sa uhrádza  z finančných prostriedkov z  príslušnej organizačnej zložky, ktorej kandidát bude vybraný.

 

Ceny Prezídia  SLS  uvedené v bode 2 až 9 sú určené  vo výške 165,- € (Eur).

 

Ceny Prezídia SLS sa udeľujú členom SLS za monografické publikácie, alebo za súbor prác, ktoré boli predložené do súťaže a ktoré boli vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku.

 

Súťaž vyhlasuje Prezídium SLS. Podmienky  súťaže sú ustanovené v Štatúte, termíny predkladania návrhov budú uverejnené na webovej stránke SLS  (www.sls.sk). Ceny Prezídia SLS schvaľuje  Prezídium SLS na základe návrhov výborov príslušných odborných spoločností, alebo spolkov,  prípadne na vlastný návrh a sú spojené s udelením diplomu.

  

10. Významná zdravotnícka udalosť roka

 

         Cenu udeľuje Prezídium SLS členom SLS, právnickým alebo fyzickým osobám (jednotlivcovi alebo kolektívu.) za tvorivú odbornú zdravotnícku činnosť, ktorej efekt sa prejavil v predchádzajúcom roku. Návrh na udelenie ceny  podáva jednotlivec alebo kolektív zdravotníckych pracovníkov, výbor odbornej spoločnosti – organizačnej zložky SLS, prípadne vedúci (vedenie) pracoviska alebo občania, ktorým priniesla konkrétna udalosť značný prospech. Návrh na udelenie ceny obsahuje :

-     definíciu udalosti,

-          mená a priezviska realizátorov (autorov) významnej udalosti (činu, diela),

-          miesto udalosti (pracovisko, sídlo, prípadne odbornú spoločnosť(organizačnú zložku SLS),

-          charakteristiku a podrobnejší opis udalosti (činu, diela),

-          prínos významnej udalosti .

 

    O udelení ceny rozhoduje Prezídium SLS. Cena pre jednotlivca je určená vo výške 335,- €  (Eur) a pre kolektív vo výške 500,- € (Eur).

 

 

B. Udeľovanie cien organizačných zložiek SLS

               

      Výbory organizačných zložiek SLS vyhlasujú súťaž. Podmienky  súťaže sú ustanovené v Štatúte, termíny predkladania návrhov budú uverejnené na webovej stránke SLS  (www.sls.sk), prípadne aj na webovej stránke príslušnej organizačnej zložky. 

               

     Čestná cena Oľgy Ďuržovej sa udeľuje  pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier za podporu a rozvoj Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek. Je najvyšším ocenením a o jej udelení rozhoduje výbor Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.

 

     Cena odbornej spoločnosti sa udeľuje spravidla za najlepšiu odbornú publikáciu, ktorá vyšla členovi  ( kolektívu ) v predchádzajúcom roku alebo za najlepšiu odbornú prednášku, ktorá bola  prednesenú  členom (kolektívom) na odborných vzdelávacích podujatiach v predchádzajúcom roku

     Cena spolku lekárov, spolku farmaceutov alebo spolku SZP sa udeľuje spravidla za najlepšiu odbornú prednášku prednesenú členom (kolektívom ) na pôde spolku v predchádzajúcom roku.

             

      Cena sekcie sa udeľuje spravidla za najlepšiu odbornú publikáciu, ktorá vyšla členovi   (kolektívu) v predchádzajúcom roku alebo za najlepšiu odbornú prednášku, ktorá bola  prednesenú  členom (kolektívom) na odborných vzdelávacích podujatiach v predchádzajúcom roku

         Ceny organizačných zložiek  SLS môžu mať tri stupne o  ktorých rozhoduje príslušný výbor. Odovzdávajú sa s  diplomom. Výbory organizačných zložiek SLS sú povinné oboznámiť členskú základňu s podmienkami súťaže a termínmi predkladania návrhov a výškou ceny pre všetky tri stupne v súlade s týmto štatútom.

 

          

 

Všeobecné ustanovenia

 

  1. Práce sú súčasťou návrhu na udelenie cien Prezídia SLS a predkladajú sa v jednom  vyhotovení.
  2. Registráciu udelených cien a pôct Prezídia SLS, vyhotovovanie diplomov a výplatu cien zabezpečuje Sekretariát SLS.

3.    Organizačné zložky SLS môžu mať aj ďalšie pocty a ceny  vo vlastnom Štatúte cien a pôct.

       Výbor organizačnej zložky  predkladá Štatút cien a pôct  na schválenie Prezídiu SLS podľa    

       čl. XII.  ods.1, písm. k) Stanov SLS.

           4.    Organizačné zložky SLS sú povinné predkladať  Sekretariátu SLS :

      -  vlastný štatút pôct a cien a jeho aktualizáciu,

      -  návrhy cien a pôct,

      -  doklady (vrátane kópie prác) o udelení cien a pôct za účelom ich  registrácie na SLS.

          

           Tento štatút bol schválený  Prezídiom SLS dňa 16. 02. 2010. Účinnosť nadobúda 1. 03. 2010.

 

            Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia Prezídia SLS.

 

 

                

                                                                                                  Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.

                                                                                                                    prezident SLS

               

Bratislava, 16. 02. 2010