Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava

 

 

VOLEBNÝ  PORIADOK

 

§ 1

Pôsobnosť

 

(1)   Volebný poriadok Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej len „SLS“) vychádza z príslušných ustanovení Stanov SLS (ďalej len „stanov“).

(2)   Volebný poriadok SLS (ďalej len „volebný poriadok“) upravuje voľby do  orgánov, pracovných orgánov  a  funkcií SLS, vrátane jej organizačných zložiek.

 

§ 2

Volené orgány a funkcie

 

(1)   Zhromaždenie členov organizačnej zložky (čl. XI., bod 3) stanov)  volí tieto  orgány:

- výbor organizačnej zložky najmenej v počte päť členov a dvoch náhradných členov   

   (čl. XII. stanov).

- výbor sekcií a náhradných členov sekcií organizačných zložiek,

- dozornú radu v počte najmenej troch členov (čl. XIII. stanov).

(2)   Zjazd delegátov SLS (čl. IX. stanov) volí tieto  orgány:

- prezídium v počte 15 členov a 2 náhradných členov  (čl. IX. bod 8 stanov),

- dozornú radu v počte 3 členov a 2 náhradných členov  (čl.IX. bod 10 stanov).

(3)   Zhromaždenie členov organizačnej zložky a zjazd delegátov SLS volí tieto pracovné orgány:

- pracovné prezídium (predsedníctvo) v počte 7 a viac členov,

- volebnú komisiu v počte 3 a viac členov, v prípade, že v programe rokovania

  sú  voľby,

- mandátnu komisiu v počte 3 a viac členov,

- ďalšie pracovné orgány podľa svojho zváženia.

(4)   Členovia  prezídia SLS volia zo svojho stredu prezidenta, viceprezidentov, vedeckého sekretára a príp. ďalších funkcionárov.

(5)   Členovia výboru organizačnej zložky volia zo svojho stredu prezidenta (predsedu), viceprezidenta (podpredsedu), vedeckého sekretára a príp. ďalších funkcionárov.

(6)   Členovia dozornej rady SLS a členovia dozornej rady organizačnej zložky zo svojho stredu volia predsedu.

(7)   Členovia výboru sekcií volia zo svojho stredu predsedu a vedeckého sekretára.

 

§ 3

Obmedzenie výkonu funkcie

 

(1)   Dĺžka volebného obdobia do orgánov  a funkcií SLS a ich organizačných zložiek je maximálne 4 (štyri) roky.

(2)   Členovia dozornej rady SLS nesmú byť súčasne členom iného orgánu SLS, člen dozornej rady organizačnej zložky nesmie byť súčasne členom iného  orgánu tej istej organizačnej zložky.

 

 

 

 

§ 4

Volebné právo

 

(1)   Právo voliť do orgánov SLS majú delegáti zjazdu SLS.

(2)   Právo voliť do orgánov organizačných zložiek SLS majú riadni členovia.

 

 

§ 5

 Spôsob hlasovania a jeho platnosť

 

(1)   Voľby do orgánov SLS a orgánov organizačných zložiek sa konajú tajným 

alebo verejným hlasovaním . O spôsobe volieb rozhodujú oprávnení voliči.

   (2)  Pre platnosť volieb platia príslušné  ustanovenia rokovacieho poriadku.

 

§ 6

Príprava volieb

 

(1)    Jednotlivci alebo skupiny z radov riadnych členov SLS môžu vykonávať volebnú   

kampaň.

(2)    Volebná kampaň musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

       v duchu obecne prijatých etických noriem, v súlade s požiadavkami na demokratický  

       a slobodný priebeh volieb.

(3)     Volebná kampaň môže byť zahájená najskôr 3 mesiace pred konaním volieb a musí  

              byť ukončená 1 mesiac pred zahájením volebného aktu.

(4)     Výbor organizačnej zložky SLS, prípadne Prezídium SLS, zabezpečí všetky   

        podmienky pre úspešné konanie volieb. Určí počty volených členov orgánov v tých    

              prípadoch, kde nie sú pevne určené.

 

§ 7

Volebná komisia

 

(1)   Voľby riadi, organizuje, za ich správny priebeh zodpovedá a prípadné sťažnosti rieši volebná komisia. Členovia volebnej komisie plnia zároveň i funkciu skrutátorov.

(2)   Členovia volebnej komisie sú volení jednotlivo.

(3)   Rozhodnutie volebnej komisie je platné, ak vysloví súhlas nadpolovičná väčšina jej členov.

 

§ 8

Spôsob volieb do orgánov a ich priebeh

 

(1)   Voľby do orgánov môžu prebiehať jednokolovým alebo dvojkolovým spôsobom.

(2)   O jednokolovom alebo dvojkolovom spôsobe volieb rozhodujú voliči, pred ich zahájením. Odporúčaný postup je upravený v prílohe č. 1 tohto  poriadku. Vzor korešpondenčných volieb je uvedený v prílohe č. 2 a vzor hlasovacieho lístka  je uvedený v prílohe č. 3.

(3)   Výsledky volieb musia byť verejne vyhlásené volebnou komisiou, hneď po zistení ich výsledkov.

(4)   O priebehu a výsledku volieb vyhotovuje volebná komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci jej členovia. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa uvedú v zápisnici. Zápisnica sa schvaľuje v rámci uznesenia z rokovania.

 

 

 

 

§ 9

Spôsob volieb do pracovných orgánov a ich priebeh

 

            Pre spôsob a priebeh volieb do sekcií organizačných zložiek  všeobecne platí ustanovenie tohto predpisu. O ich konkrétnej podobe rozhodujú príslušné výbory sekcii organizačných zložiek tak, aby bola zaručená sloboda a demokracia volieb.

 

 

§ 10

Korešpondenčné voľby

 

(1)   Voľby do  orgánov môžu prebiehať korešpondenčným spôsobom.

(2)   O korešpondenčnom spôsobe volieb rozhodujú orgány v súlade s čl. IX, bod 8) (prezídium) a čl. XII., bod 7, písm. o) (výbor) stanov.

(3)   Korešpondenčný spôsob volieb sa koná výlučne tajným hlasovaním.

(4)   Výbor zvolí volebnú komisiu v zmysle § 7 tohto poriadku.

(5)   Pri príprave korešpondenčných volieb sa postupuje podľa § 6 tohto poriadku.

(6)   Výbor vypracuje kandidátnu listinu a zaistí vypracovanie hlasovacích lístkov, ktoré musia byť preukázateľne odoslané (doporučene, osobne proti podpisu) všetkým oprávneným voličom spolu s písomnou informáciou o voľbách. Zoznamy členov sa odosielajú spolu s hlasovacími lístkami, alebo môžu byť umiestnené na webovej stránke SLS alebo na webovej stránke príslušnej odbornej spoločnosti (sekcie). Spôsob uverejnenia zoznamov členov musí byť uvedený v informácii o voľbách.

(7)   Funkcionári sú zvolení, ak obdržali väčšinu odovzdaných hlasov.

(8)   Voľby korešpondenčným spôsobom sú platné aj vtedy, ak sa ich zúčastní menej ako polovica členov za podmienky, že hlasovacie lístky boli preukázateľne odoslané všetkým členom.

      (9) Ostatné ustanovenia volebného poriadku sa pre korešpondenčný spôsob voľby použijú  

      primerane.

 

 

§ 11

Účinnosť

 

(1)   Zrušuje sa volebný poriadok SLS, ktorý bol schválený zjazdom delegátov SLS v roku 2002.

(2)   Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. 2007.

(3)   Tento volebný poriadok bol schválený Mimoriadnym zjazdom SLS dňa 6. 11. 2006.

 

 

 

                                                                                  Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.

                                                                                                prezident SLS

 

 

 

Bratislava, 2006.

 

 

Príloha č. 1

k volebnému poriadku Slovenskej lekárskej spoločnosti

 

 

Odporúčaný postup pri jednokolovom a dvojkolovom spôsobe volieb

 

 

(1)   Určený člen volebnej komisie (VK) zaháji voľby, oboznámi oprávnených voličov s návrhom na ich priebeh a nechá ich hlasovať o charaktere volebného aktu.

(2)   Členovia volebnej komisie rozdajú oprávneným voličom hlasovacie lístky. Počet rozdaných hlasovacích lístkov sa zaznamenáva.  

(3)   Hlasovacie lístky musia byť označené symbolom ( pečiatka príslušnej odbornej spoločnosti, spolku, sekcie a pečiatka SLS)  ale nie očíslované, aby ich nebolo možné zameniť, a musia obsahovať rubriky s názvom volených orgánov. V prípade dvojkolového spôsobu volieb musia byť hlasovacie lístky pre prvé a druhé kolo odlišné (jasne vyznačené o aké kolo ide) .

(4)   Poverený člen volebnej komisie oboznámi oprávnených voličov s počtom mien, ktorí môžu byť maximálne do jednotlivých rubrík vpísané. Ten nesmie prevýšiť maximálny limit určený pre orgán, kde bolo rozhodnuté o maximálnom počte jeho členov.

(5)   Oprávnený volič osobne vpíše do jednotlivých rubrík čitateľne, paličkovým písmom meno a priezvisko členov, ktorých  volí do príslušného orgánu. Počet vpísaných mien nesmie prekročiť stanovený limit. Oprávnený volič musí do jednotlivých rubrík vpísať mená rôznych členov.

(6)   Vyplnený hlasovací lístok vloží každý oprávnený volič osobne do zapečatenej (uzamknutej) volebnej schránky. Ako prví hlasujú členovia volebnej komisie, po nich ostatní, bez určenia poradia.

(7)   Volebná komisia za účasti svojich členov odomkne volebnú schránku, spočíta odovzdané hlasovacie lístky a rozdelí ich na platné a neplatné.

(8)   Neplatné hlasovacie lístky sú také, ktoré nie sú na predpísaných tlačivách. Hlas voliča je neplatný, ak je meno kandidáta nečitateľné, ak je meno kandidáta uvedené vo viacerých rubrikách, prípadne je navrhované viac kandidátov ako pripúšťa limit. V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka a hlasov voličov, volebná komisia hlasovaním.

(9)   Volebná komisia zostaví poradie mien všetkých kandidátov do jednotlivých orgánov podľa počtu odovzdaných hlasov.

10) V prípade jednokolovom spôsobe volieb sú zvolení tí kandidáti do príslušných  

      orgánov, ktorí dostali najvyšší počet hlasov.

11) V prípade dvojkolového spôsobu volieb určí volebná komisia postup kandidátov do   

      druhého   kola   tak, že kandidáti s najvyšším počtom hlasov v počte  dvojnásobku   

       limitu pre jednotlivé orgány postupujú do druhého kola volieb. Tento  limit môže byť  

       rozšírený v prípade rovnosti hlasov na posledných miestach. Týchto kandidátov 

       určený člen komisie  verejne vyhlási. Potom sa opakuje celý postup tak, ako je  

       ustanovený pre jednokolový  spôsob volieb s použitím hlasovacích lístkov pre  druhé  

       kolo.

(12) Určený člen volebnej komisie vyhlási mená zvolených členov do orgánov a  

       funkcionárov . Každý zo zvolených kandidátov, (pri dvojkolovom spôsobe volieb-

       každý z postupujúcich kandidátov do druhého kola) musí vysloviť s voľbou 

       súhlas. Pokiaľ nie je zvolený člen, prípadne postupujúci člen prítomný  musí

       byť k dispozícii jeho písomný súhlas, inak postupuje na jeho miesto ďalší kandidát,  

       v poradí s najvyšším počtom hlasov.

(13) V prípade, že zvolený člen alebo kandidát  získal počet hlasov potrebných

        k zvoleniu, alebo k postupu do viac orgánov, oznámi ktorú voľbu preferuje.

        Kandidát je potom zaradený do toho orgánu, alebo ( na kandidátnu listinu), ktorú   

        preferuje. Na miesto, ktoré uvoľnil, postupuje ďalší v poradí s najvyšším počtom 

        hlasov.

(14) Určený člen volebnej komisie vyhlási konečné zloženie zvolených orgánov. Zároveň

       oboznámi účastníkov rokovania s údajmi o počte prítomných oprávnených voličov   

       a vyhlási platnosť volieb.  Uvedie poradie ďalších členov podľa počtu

       odovzdaných hlasov. V prípade, že niektorí z členov  orgánov prestanú svoju funkciu

 vykonávať, do orgánu sa kooptuje náhradný člen. Za náhradných členov sú zvolení tí      

 kandidáti, ktorí sa umiestnili na ďalších miestach, ako je stanovený limit počtu členov 

 orgánov, za predpokladu, že s tým súhlasili.

(15) Poverený člen volebnej komisie požiada zvolených členov do orgánov o účasť na 

       prvom zasadaní. Zároveň riadi jeho prvú schôdzu (zasadnutie).

(16) Členovia orgánov si zvolia zo svojho stredu prezidenta  ( predsedu), viceprezidenta

        podpredsedu), vedeckého sekretára, prípadne ďalších   funkcionárov.

(17) Volebná komisia vyhotoví vo dvoch vyhotoveniach zápisnicu o priebehu a výsledku 

        volieb, ktorú podpíšu všetci jej členovia. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa 

        zaznamenajú. V zápisnici sa uvedie : začiatok a ukončenie volieb, celkový počet

        účastníkov volieb zapísaných v prezenčnej listine, celkový počet účastníkov, ktorí

        volili, počet odovzdaných platných a neplatných volebných lístkov, počet hlasov 

        odovzdaných pre každého kandidáta .                                                   

(18) Určený člen volebnej komisie oboznámi so zápisnicou účastníkov rokovania.  

        Zápisnica sa  schvaľuje v rámci uznesenia z rokovania.

(19) Zápisnicu a ostatné písomností týkajúce sa  volieb odovzdajú členovia volebnej 

        komisie novo zvolenému orgánu.  Určený člen novozvoleného orgánu  odovzdá dve

        vyhotovenia zápisnice sekretariátu SLS (pre členskú evidenciu  a pre archiváciu).

     

Kandidátna listina obsahuje:

-          neskrátený názov organizačnej zložky;

-          zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, akademický titul, (obec, mesto)

-          poradie vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátov.

 

            Prílohu kandidátnej listiny tvoria vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého  

            kandidáta, ktorý je v nej uvedený, že súhlasí s kandidatúrou.

            Na kandidátnej listine môže byť uvedený ako kandidát len člen SLS, ktorý má

            vyrovnané členské príspevky (s výnimkou čestných členov SLS) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

k volebnému poriadku SLS

Vzor jednokolových  korešpondenčných volieb

 

Dátum :

 

 

Vážení členovia                                                                                                                            

 

Slovenskej …………………. spoločnosti

organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti,

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že  výbor Slovenskej …………………….. spoločnosti vyhlásil jednokolové korešpondenčné voľby do výboru a dozornej rady Slovenskej …………………………….. spoločnosti na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie (200 – 200). Za tým účelom zvolil troch členov volebnej komisie:

- (meno, priezvisko, titul)

-

-

 

Ako pozorovateľ pri voľbách bude delegovaný jeden zamestnanec Sekretariátu SLS.

               

     Volebná komisia bude pri voľbách postupovať v súlade s Volebným poriadkom SLS. Zodpovedá za demokratický, transparentný priebeh volieb a dbá, aby nedošlo k manipulácii s výsledkami volieb. Zabezpečí, aby hlasovacie lístky boli zaslané všetkým členom doporučene.

 

Novozvolený výbor bude mať …….. členov. Hlasovací lístok pre korešpondenčné voľby Slovenskej …………………….. spoločnosti obsahuje  (  )  voľných  riadkov pre vpísanie ( ) mien  kandidátov do výboru a  3 voľné riadky pre vpísanie  troch kandidátov  do dozornej rady.

 

Každý hlasovací lístok je označený  pečiatkou SLS a pečiatkou Slovenskej ………………………… spoločnosti.

 

V prílohe Vám zasielame zoznam členov Slovenskej ……………………….. spoločnosti (podľa aktuálneho stavu) za    účelom   výberu Vami navrhovaných kandidátov alebo :

( Na webovej stránke ……………………… je uvedený zoznam členov Slovenskej ……………… spoločnosti   (podľa aktuálneho stavu).

 

Hlasovanie prebieha nasledovne:

(8)     Do  hlasovacieho lístka čitateľne vpíšte a zakrúžkujte poradové čísla najviac ……… mien kandidátov zo zoznamu členov Slovenskej …….. spoločnosti  do výboru a  najviac 3 mená kandidátov do  dozornej rady Slovenskej ……………………….. spoločnosti. (Okrem mena, priezviska a titulu kandidáta je potrebné uviesť aj miesto bydliska). Vyplnený hlasovací lístok vložte do priloženej obálky so spätnou adresou a označením “Voľby do SS (použiť skratku spoločnosti)“. Zalepenú obálku zašlite na Sekretariát SLS najneskôr do …………………………………..

Hlasovací lístok sa stáva neplatným:

(9)     ak sa použije na vyznačenie  navrhovaných kandidátov iný znak ako krúžok;

(10) ak bude súčet zakrúžkovaných kandidátov, vyšší ako …… pre voľby do výboru a  3 pre voľby  do  dozornej rady,

(11) ak hlasovací lístok nebude opečiatkovaný  pečiatkou SLS a pečiatkou Slovenskej  …………………. spoločnosti,

(12) ak bude hlasovací lístok doručený v otvorenej, alebo heslom „ Voľby do SS….. “ v neoznačenej obálke;

(13) ak budú vpisované  návrhy kandidátov nečitateľné, prípadne bude hlasovací lístok iným spôsobom znehodnotený (doškrtaný);

(14) ak bude hlasovací lístok podaný na pošte po ……………………………….

       Predseda volebnej komisie zvolá najneskôr do 14 dní po ukončení volieb volebnú komisiu za účelom

sčítania hlasov. Do výboru a do dozornej rady Slovenskej ……………………. spoločnosti budú zvolení tí členovia, ktorí získali najviac hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov, o poradí rozhodne abecedné poradie priezvisk kandidátov. Za náhradných členov budú zvolení tí kandidáti, ktorí sa umiestnili v poradí na ďalších miestach, ako je stanovený limit počtu členov do výboru a do dozornej rady.

                Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb a po podpísaní všetkými jej členmi ju zašle Sekretariátu  SLS, najneskôr do 14 dní po ukončení volieb.

                Novozvolený výbor na svojom prvom zasadnutí zvolí spomedzi seba, v tajnom hlasovaní predsedu, podpredsedu, vedeckého sekretára, prípadne inú funkciu      Výbor a dozorná rada písomne oboznámia Sekretariát SLS s výsledkami volieb, bezodkladne po ich realizácii.

               

 

Vážení kolegovia,

vyzývame Vás k účasti na voľbách do výboru a do dozornej rady na funkčné obdobie 200. – 200.  .

Veríme, že i napriek Vašej zaneprázdnenosti sa ich zúčastníte a využijete svoje právo voliť.

 

 

S pozdravom                                                                                                                            

                                                                                                                                     

 

 

Za volebnú komisiu :                                                                                              Za výbor  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3 k volebnému poriadku

Slovenská ………………….. spoločnosť

organizačná zložka

Slovenskej lekárskej spoločnosti

 

H L A S O V A C Í     L Í S T O K

 

pre korešpondenčné voľby do výboru a dozornej rady

 na funkčné obdobie 200. – 200.

 

–        Kandidátka do výboru spoločnosti.

 

Por.

číslo

Meno, priezvisko

a vedecké hodnosti kandidáta

Mesto

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

 

 

II. Kandidátka do dozornej rady

 

Por.

číslo

Meno, priezvisko

a vedecké hodnosti kandidáta

Mesto

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

Pečiatka  (odbornej spoločnosti):                                                      Pečiatka SLS :